Home > Sobre Nosaltres

Fes-te soci

La Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral ofereix als seus socis serveis  i prestacions que beneficien el seu exercici professional en concret i de l’especialitat en general.

Serveis

 • Descomptes en inscripcions a Cursos i Congressos
 • Accessibilitat a premis i beques de la Societat
 • Subscripcions a revistes científiques

Requisits

Per tal de poder ser soci de la Societat, és necessari ser:

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
 • Posseir el títol de l’especialitat de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
 • Ser aprovat per la Junta Directiva.

Drets i deures

Com a membres de la Societat, els socis disposen d’un conjunt de drets i deures:

Drets dels socis

 • Assistir a les Assemblees Generals amb veu i vot
 • Elegir o ser elegibles per formar part dels òrgans de la societat
 • Gaudir dels serveis (enllaç)  que ofereix la Societat
 • Assistir a tots els actes que celebri la Societat
 • Estar informats de les activitats i l’estat dels comptes de la Societat
 • Consultar els llibres de la Societat
 • Ésser escoltat prèviament a prendre mesures disciplinàries.

Deures dels socis:

 • Observar els Estatuts i reglaments de règim anterior i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 • Comprometre’s amb les finalitats de la Societat i participar activament en les mateixes pel seu assoliment. Col·laborar en general amb les activitats de la Societat.
 • Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts.
 • Complir amb la resta d’obligacions que resultin dels estatus.

Associa’t

Ens plau informar que per poder ser soci d’aquesta Societat és requisit indispensable ser soci de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Si ja és soci de l'Acadèmia només cal que ens enviï un correu electrònic sol·licitant l'alta a: administracio@academia.cat, si no ho és, cal que ompli el següent formulari online o el formulari en pdf:


Formulari online

Formulari en PDF

Per consultar les aportacions com a soci o sòcia, tant de l'Acadèmia com de totes les Societats que la integren, cliqui en aquest enllaç

Per a més informació adreceu-vos a:

Departament d'Administració
93.203.10.50
academia@academia.cat